PATTON FAMILY PHOTO ALBUMSamuel B. Patton


Helen Alexander (Patton) Lane Patton

Photo courtesy of Claudia Peschel.